Ymunwch â Fforwm Academi Aber! Join the Aber Academy Forum!

Mae Wici’r Fforwm Academi wedi cael ei osod yn y cwrs Gwella Dysgu gyda Thechnoleg AberDysgu Blackboard. Edrychwch i weld y cynnyrch o sesiynau blaenorol. Noder y bydd gofyn i chi fewngofnodi i AberDysgu Blackboard os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi.

Mae Fforwm Academi Aber yn agored i unrhyw aelod o gymuned y brifysgol sy’n cymryd rhan mewn dysgu ac addysgu. Mae croeso i ddarlithwyr, tiwtoriaid uwchraddedig, staff gweinyddol/cynorthwyol a myfyrwyr ymuno.

Mae’r Fforwm yn ceisio helpu staff a myfyrwyr i rannu arferion da mewn dysgu ac addysgu. Bydd yn galluogi staff i greu adnoddau addysgol gan ddefnyddio offer cyfryngau a hyfforddiant a ddarperir gan Borth Dysgu CADARN a gan y Grwp E-ddysgu.

Mae Porth Dysgu CADARN yn fenter gogledd a chanolbarth Cymru sy’n darparu gwefan sy’n rhestru cynlluniau astudio ledled Cymru. Mae’r wefan yn tynnu ar brosbectws pob aelod-sefydliad  ac yn cynnwys dolenni i adnoddau addysgol sy’n gweithredu fel detholwr ar gyfer cynlluniau astudio. Yn Aberystwyth, i helpu staff i wneud adnoddau addysgol megis clipiau fideo, gwrthrychau dysgu rhyngweithiol, ac ati, mae’r Porth Dysgu yn darparu offer (megis camerâu, microffonau, llechi graffeg ac ati), labordy cyfryngau, a deunyddiau hyfforddi sydd ar gael i’w defnyddio gan yr holl staff. Bydd modd i aelodau o Fforwm Academi Aber:

 • Gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn narpariaeth CADARN PA
 • Bod ymhlith defnyddwyr cyntaf yr offer a’r labordy cyfryngau
 • Annog cydweithwyr i ddefnyddio darpariaeth CADARN PA
 • Rhoi adborth i’r Porth Dysgu
 • Awgrymu syniadau ar gyfer darpariaeth bellach yn PA a’r Porth Dysgu
 • Trefnu a chymryd rhan mewn digwyddiadau i rannu arferion da mewn dysgu ac addysgu

I ymuno, e-bostiwch acistaff@aber.ac.uk

The Academy Forum Wiki has been set up in the Enhancing Learning with Technology AberLearn Blackboard course. Have look to view the outputs from previous sessions. Please note that you will be prompted to log onto AberLearn Blackboard, if you aren't already logged on.

The Aber Academy Forum is open to any members of the university community who are involved with learning and teaching. Lecturers, Postgraduate Tutors, administrative/support staff, and students are all welcome to join. 

The Forum aims to help staff and students share good practice in learning and teaching. It will enable staff to create educational resources using media equipment and training provided by the CADARN Learning Portal and by the E-learning Group. 

The CADARN Learning Portal is a north and mid-Wales initiative that provides a website listing study schemes across Wales. The website draws upon each member institute's prospectus and features links to educational resources that serve as tasters for study schemes. At Aberystwyth, to help staff make educational resources such as video clips, interactive learning objects, etc., the Learning Portal is providing equipment (such as cameras, microphones, graphics tablets, etc.), a media lab, and training materials available for use by all staff. Aber Academy Forum members will be able to:

 • Receive the latest information about developments in AU’s CADARN provision
 • Be among the first users of the media lab and equipment
 • Encourage colleagues to use AU’s CADARN provision
 • Provide feedback to the Learning Portal
 • Suggest ideas for future provision both at AU and the Learning Portal
 • Organise and participate in events to share good practice in learning and teaching 

To join, please email acistaff@aber.ac.uk

Tags:
Created by Jim Woolley on 30/08/2018
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation